Στυλιανός Ν. Πάσχος

  • 258 θεάσεις

Γενικές Πληροφορίες Στυλιανός Ν. Πάσχος

Το Γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εξειδικευμένων ποινικών υποθέσεων σε όλο το φάσμα του Ποινικού Δικαίου και ιδίως στην Αναιρετική Διαδικασία (Ποινικά Τμήματα και Ολομέλεια Αρείου Πάγου), καθώς και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με πληθώρα παραστάσεων ενώπιον όλων των ποινικών Δικαστηρίων, με ιδιαίτερα σημαντικές επιτυχίες στην εκπροσώπηση εντολέων μας ενώπιον των τριμελών και πενταμελών Εφετείων, του ΜΟΔ και του ΜΟΕ.

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την επίλυση διαφορών που αναφύονται από τη σχέση διοικουμένου – Διοίκησης και αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις, τη φορολογία, το Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο (ιδίως υποθέσεις Πειθαρχικού Δικαίου), την Κοινωνική Ασφάλιση, την Αστική Ευθύνη του Δημοσίου κ.ά. Η διαχείριση των υποθέσεων αυτών από το Γραφείο μας περιλαμβάνει την κατάθεση αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών Δικαστηρίων (τακτικών διοικητικών Δικαστηρίων, Ελεγκτικού Συνεδρίου και Συμβουλίου της Επικρατείας), αλλά και την κατάθεση ενστάσεων, διοικητικών προσφυγών και υπομνημάτων ενώπιον κάθε αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, Συμβουλίων και Επιτροπών.

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την διαχείριση υποθέσεων κληρονομικού, ενοχικού, οικογενειακού και εμπράγματου δικαίου, αλλά και διαφορών που αναφύονται από συμβάσεις μίσθωσης (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών μισθώσεων). Στόχος μας είναι η επίλυση των παραπάνω διαφορών με τον πιο συμφέροντα και συντομότερο για τον εντολέα μας τρόπο είτε με επίτευξη εξωδικαστικής συμφωνίας είτε διαμέσου της δικαστικής οδού.

Το Γραφείο μας από την ίδρυση της έως σήμερα έχει αναλάβει με επιτυχία πληθώρα εργατικών διαφορών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τα εργατικά ατυχήματα, τη διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών, αποζημιώσεων απόλυσης, αποζημιώσεων αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, πάσης φύσεως επιδομάτων που πηγάζουν από την εργασιακή σχέση, την ακυρότητα ομαδικών ή ατομικών απολύσεων, τη μείωση αποδοχών και κάθε άλλου ζητήματος που αναφύεται επ’ αφορμής της σχέσης εργασίας.

Τομείς Ειδίκευσης

  • Δημόσιο Δίκαιο
  • Δημοσιουπαλληλικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων / ΓΚΠΔ
  • Εκκλησιαστικό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο

0  Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση Επαγγελματία

Please Login To add Review